Общи условия

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ФУРНИТ“ ООД, ЕИК 131283921, със седалище и адрес на управление гр. София 1138, , бул. „Самоковско шосе“ № 2Л, ТЦ Боила, ет. 2, офис 9, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или ФУРНИТ, и клиентите, наричани по-долу  Клиенти, на платформата за електронна търговия https://www. furnit.bg, наричана по-долу инетрнет магазина”.

 1. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. Информация, съгласно Закона за електронната търговия:

 1. Наименование на ДружествотоФурнит“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление гр. София 1138, , бул. „Самоковско шосе“ № 2Л, ТЦ Боила, ет. 2, офис 9
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1138, , бул. „Самоковско шосе“ № 2Л, ТЦ Боила, ет. 2, офис 9
 4. Данни за кореспонденция: гр. София 1138, , бул. „Самоковско шосе“ № 2Л, ТЦ Боила, ет. 2, офис 9, телефон +359 2 973 79 33, имейл адрес: info @furnit.bg
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131283921
 6. Надзорни органи:

6.1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-518
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

6.2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
Телефон на потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG131283921

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНA WWW.FURNIT.BG

Чл. 3. WWW.FURNIT.BG е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://WWW.FURNIT.BG, на който се извършва търговия с широк асортимент от мебели(наричани за краткост „Стоките“), чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Дружеството в интернет магазина стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на инетрент магазина на WWW.FURNIT.BG и използване на допълнителните услуги .
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Дружеството договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на сайта на инетренет магазина;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка по сключените договори, чрез интернет магазина със средствата за електронно разплащане;
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Дружеството в интернет магазина;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Дружеството чрез интерфейса на страницата на интернет магазина, достъпна в Интернет https://www.FURNIT.BG;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на интернет магазина в Интернет.

Чл. 4. Дружеството организира доставянето на Стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона и добръсъвестното изпълнение на поетите ангажименти.

Чл. 5

5.1. Клиента сключва с Дружеството договор за покупко-продажба на Стоките на адресhttps://www.FURNIT.BG  Договорът се сключва на български език.

5.2. Клента прави поръчка избирайки стока от сайта, с което се счита, че договора е сключен.

5.3. По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на стоки, Дружеството се задължава да организира предаването на стоките и прехвърлянето на собствеността им на Клиента. Клиентите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, но не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Дружеството или финализирането на поръчката на съответния продукт.

5.4. Клиентите заплащат на Дружеството възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта на интернет магазина и настоящите общи условия. Възнаграждението се определя от цената, показана в интернет магазина. Цените  на стоките в интернет магазина са в български лева.

Чл. 6.

6.1. Клиента и Дружеството в интернет магазина се договарят, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни съобщения(изявления),  по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

6.2. Предполага се, че електронните съобщение(изявления), извършени от Клиентите на интернет магазина са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при заявяването на стоката или услугата чрез платформата за електронна търговия или при създаването на профил, ако Клиента е въвел съответното име за достъп.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНA

WWW.FURNIT.BG

Чл. 7.

7.1. Използването на интернет магазина започва, след като Клиента въведе избрани от него име и парола(ако такава не е генерирана автоматично) за отдалечен достъп, като по този начин създаде свой профил в интернет магазина или директно да заяви стока от интернет магазина на Дружеството , с което се счита, че е приел тези общи условия.

7.2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Дружеството , съобразно посочената в него процедура. Има възможност паролата да се генерира и автоматично ако Клиента желае.

7.3. С попълване на данните си и натискане на на бутона за Регистрация Клиента декларира, че е запознат  и съгласенс настоящите общи условия и се задължава безусловно да ги спазва. Счита се, че Клиента е запознат с тези общи условия и ги приема и ако е заявил стока или услуга без създаване на акаунт.

7.4. Дружеството потвърждава извършената от Клиента поръчка по електронна поща. Между него и Дружеството се счита, че възникват договорни отношения.

7.5. При създаването на акаунт или заявяване на поръчка Клиента се задължава да предостави верни данни. Клиента се задължава при промяна на данните своевременно да ги обнови в своя профил.

7.6. Независимо дали Клиента има създаден акаунт или не, същият предоставя адрес на който да се извърши доставката.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Клиента използва интерфейса на интернет магазина, достъпен на адрес https://www.FURNIT.BG, за да сключи договор за покупко-продажба на предлаганите стоки.

Чл. 9. Процедурата за сключване на договор се осъществява в следните стъпки:

9.1. Влизане в системата за извършване на поръчки в интернет магазина https://www.FURNIT.BG;

9.2. Добавяне на една или повче към списък с артикули за покупка („количка“), с посочване бройка за всяка стока;

9.3. Предоставяне на необходимите данни за определяне на Клиента като страна по договора;

9.4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

9.5. Избор на начин за плащане на цената;

9.6. Потвърждаване на поръчката.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10.

10.1. Дружеството и Клиентите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиентите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

10.2. Дружеството може да организира поотделно или едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

10.3. Правата на Клиентите за доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.

10.4 В случай че Клиента има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, прилага се раздел VII на тези общи условия.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиента е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоките по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Клиента може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж чрез някой от методите посочени в интернет магазина.

12.1. С кредитна или дебитна карта, поддържаща онлайн разплащане през виртуалния ПОС терминал на сайта на WWW.FURNIT.BG;

12.1.1 . Дружеството декларира, че не съхранява данни за кредитни карти във връзка с извършени плащания през виртуалния ПОС терминал на www.furnit.bg

12.2. Чрез извършване на банков превод по посочена банкова сметка на интернет магазина, данни за която се получават на посочения от клиента електронен адрес; Поръчки заплатени с този метод се изпълняват след постъпване на плащането по сметката на Дружеството.

12.3. Заплащане в брой, при доставка. Поръчки по този метод се изпълняват след одобрение от страна на Дружеството.

12.4. При рекламация сумата се възстановява по същата карта/сметка, от която е направено плащането.

 

 

VIIКЛАУЗИ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на този раздел от настоящите общи условия се прилагат единствено спрямо Клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в https://www.rdesigner.eu, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14.

14.1.  Основните характеристики на стоките и услугите, предлагани интернет магазина https://www.furnit.eu, са определени в отдено за всеки артикул.

14.2. Стойността на куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките и които не подлежат на безплатна доставка, се определя от Дружествотои се предоставя като информация на Клиентите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

14.3. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Клиента в сайта https://WWW.FURNIT.BG;

14.4 Информацията, предоставяна интернет магазина е актуална към момента на визуализацията ѝ,преди сключването на договора за покупко-продажба.

14.5. Клиентите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез сайта https://wWWW.FURNIT.BG; или електронна поща.

Чл. 15.

15.1. Клиентите заплащат на Дружеството стоките по цени, валидни към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между Клиента и Дружеството . Потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката.

15.2. Стокитеобект на индивидуална поръчка с избор на на цвят, материя, размер и други приложими към тях опции, е необходимо предплащане в размер на 100% от стойността на стоката с ДДС.

15.3 Клиента има правото да избере един от следните начини на заплащане на поръчаните стоки:

15.3.1. С кредитна или дебитна карта, поддържаща онлайн разплащане през виртуалния ПОС терминал на сайта на Дружеството ; Дружеството декларира, че не съхранява данни за
кредитни карти във връзка с извършени плащания през виртуалния ПОС
терминал на www.furnit.bg

15.3.2. Чрез извършване на банков превод по посочена банкова сметка на интернет магазина, данни за която се получават на посочения от клиента електронен адрес; Поръчки заплатени с този метод се изпълняват след постъпване на плащането по сметката на Дружеството.

Чл. 16.

16.1. Доставката на стоките се извършва до посочен от Клиента адрес от избран от Дружеството куриер или чрез собствен транспорт. Доставката се извършва до адрес на сградата. Доставка не се извършва до етаж освен ако това не е допълнително договорено с Дружеството.

16.2. Предлаганите на сайта на интернет магазина стоки се доставят разглобени във фабрична опаковка. При договаряне между Клиента и Дружествотостоките могат да бъдат монтирани от Дружеството, за което Клиента получава отделна оферта. Информация за стандартните цени за монтаж е достъпна в раздел „Условия за доставка“ на сайта на интернет магазина магазина.

Чл. 17.

17.1 Клиента заплаща изцяло разходите по доставка, освен ако не е договорена безплатна доставка.

17.2. Клиента преглежда доставените артикули за съответствие с поръчката си непосредствено пред длъжностното лице от куриерската служба. В случай на липса на възражение в този момент, се счита, че Клиента е приел доставката като съответстваща на направената поръчка.

Чл. 18.

18.1. Срокът за доставка на стоките е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Клиента чрез сайта на Дружеството.

18.2 Ако се налага удължаване на сроковете за доставка по ал. 1 Дружествотоинформира предварително клиента и извършва доставката след получаване съгласието на на същия.

18.3 Ако Дружествотоне може да изпълни договора, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми.

Чл. 19.

19.1 Клиента има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на адрес https://www.furnit.bg и Приложение № 1 към тези Общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на https://www.furnit.bg  и Приложение № 2 към тези общи условия.

19.2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

19.2.1. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa Клиента или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния;

19.2.2. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;

19.2.3. за стоки, които след получаването им от Клиента са били разопаковани по такъв начин, че е нарушен търговския им вид и са изпробвани по начин, който нарушава възможността да бъдат предложени отново на други клиенти в интернет магазина поради нарушаване на търговският им вид.

19.3. Освен право на отказ, Клиента има право и на законова гаранция от 2 години за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от Закона за защита на потребителите.

Чл. 20.

20.1 При направен отказ от договора от страна на Клиента, Дружеството му възстановява заплатената сума до 14 дни, считано от датата, на която Клиента е съобщил на Дружеството решението си да се откаже от договора, по банков път на посочена от Клиента банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания: върната и получена от Дружеството стока е в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба или други обстоятелства.

20.2 Разходите по връщането на артикулите от Клиента до Дружеството са за сметка на Клиента.

20.3 Клиента, упражнил право на отказ по отношение на закупена от инетернет магазина стока е длъжен да съхранява получените от Дружеството продукти, съблюдавайки тяхното качество и безопасност до момента на връщането им на Дружеството.

20.4 Възстановяването на заплатената сума при отказ от договора при изпълнение на условията по ал. 1, се извършва единствено по банков път на посочена от Клиента банкова сметка.

Чл. 21. Клиентите, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите упражняват правото си на рекламация по реда, предвиден в глава V, раздел II и раздел III от Закона за защита на потребителите. При упражняване на правото на рекламация Клиента трябва да уведоми Дружествотоустно или писмено на посочените в сайта телефони или мейл адрес.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. Дружествотоможе да организира доставката и предаването на стоките на Клиента в  определения при сключването на договора срок.

Чл. 23.

23.1. Клиента следва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Дружеството. В случай на липса на уведомление по този член, счита се, че стоките отговарят на изискванията към момента на доставката.

23.2 В случай че Клиента не уведоми Дружеството съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

23.3 Рекламации за липсваща стока или за стока с видим дефект се приема от Дружеството единствено в случай, че е предявена в момента на получаване на стоката и в присъствието на куриера, доставил стоката, което се удостоверява писмено с подпис на Клиента и на служител на куриерската фирма извършил доставката.

23.4. При наличие на липсващи елементи или видими недостатъци на закупените от Клиента стоки, установени при получаването им, Дружеството изпраща липсващите елементи или дефектни части за своя сметка.

23.5. При появил се дефект в стоката по време на нормални експлоатационни условия до изтичане на гаранционния ѝ срок, Клиента е длъжен да уведоми веднага оправомощен представител на Дружеството. С цел отстраняване на получилия се дефект, Клиента следва за своя сметка да изпрати дефектиралия продукт за отстраняването на проблема на адрес: град София, бул. „Самоковско шосе“ 2Л, ет.2 Офис 9. Транспортните разходи по връщането на отремонтирания продукт от Дружеството към Клиента са за сметка на Дружеството. Политиката за покриване на транспортните разходи по предходното изречение не се прилага по отношение на Клиенти, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. При желание Клиента може да заяви посещение от екип на Дружеството, който да извърши подмяната на дефектиралите стоки. Информация за условията и разходите за предоставяне на услугата по предходното изречение е достъпна в раздел „Рекламация и връщане на стока“ на сайта на интернет магазина.

23.6. Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете и условията съгласно българското законодателство. При наличие на рекламация, Клиента следва да уведоми представител на Дружеството на посочените в сайта телефони или електронен адрес.

23.7. Рекламация за дефект на стоката при наличие на нормални експлоатационни условия може да бъде предявена в рамките на гаранционния срок на продукта.

23.8. При подаване на рекламация Клиента задължително прилага следните документи:

23.8.1. касова бележка или фактура;

23.8.2. снимков материал, видео материал;

23.8.3. други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

23.9. Ако Клиента не предяви рекламация пред Дружеството в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

23.10. За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

23.11. Клиента се съгласява, че няма авторски претенции върху продукти създадени в платформата на Дружеството.

Чл. 25

25.1. Дружеството в платформата https://www.furnit.bg предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и събира, съхранява и обработва лични данни на Клиентите, за целите, в сроковете и при съобразяване на правата на лицата съгласно Политиката за защита на лични данни на Дружеството, достъпна на адрес https://furnit.bg/home/privacy-policy/.

25.2. Дружеството предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

25.3. За запазване на сигурност на личните данни на Клиентите, Дружеството  ще изпрати данните само на електронен адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията.

25.4. Дружеството  има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Клиента, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

25.5. Клиента се съгласява, че Дружеството има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента, докато е налице регистрация на Клиента в електронния магазин на Дружеството .

25.6. Клиента се съгласява, че Дружеството  има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Клиента при използването на електронния магазин.

Чл. 26. Във всеки момент, Дружеството  има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията данни.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 27.

27.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Дружеството , за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Клиенти.

27.2. Дружеството и Клиента се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента в един от следните случаи:

 1. след изричното му уведомяване от Дружеството и ако Клиента не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;
 2. след публикуването им на сайта на Дружеството и ако Клиента не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
 3. с изричното му приемане от Клиента чрез профила му в сайта на Дружеството .

27.3. Клиента се съгласява, че всички изявления на Дружеството , във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента, при регистрацията. Клиента се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 28. Дружеството публикува тези общи условия на aдрес  https://www.furnit.bg  заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29. Настоящите общи условия и договора на Клиента с Дружеството се прекратяват в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 5. в случай на заличаване на регистрацията на Клиента в електронния магазин на Дружеството . В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 30. Дружеството има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиента използва електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 31.

31.1. Дружеството не отговаря за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, или вреди причинени при нарушение на договорно задължение. Дружеството носи отговорност само за преките вреди от доставката. В случай на забава за доставка, отговорността на Дружеството не може да надвишава 10 % (десет процента) от стойността на доставената стока, съгласно издадената фактура.

31.2. Дружеството не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Клиента. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Клиента не се освобождава от задължението си за заплащане на доставените му стоки. Клиента заплаща на Дружеството всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.

31.3. Клиента няма право да прихваща свои вземания с вземания на Дружеството , освен ако същите не са предварително договорени и изрично писмено признати от Дружеството .

31.4. В случай на забавяне на плащане, Клиента дължи на Дружеството неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на дължимата сума за всеки ден забавяне до окончателното й изплащане, освен ако страните писмено не са уговорили помежду си друга неустойка. Това не лишава Дружеството от правото да претендира реално претърпените вреди, надвишаващи размера на неустойката. Клиента заплаща и всички разходи, свързани със съдебното и/или извънсъдебното събиране на вземанията. Плащания, извършени в брой на представители на Дружеството имат погасителен ефект само когато съответният представител разполага с изрични правомощия за получаване на плащания. В случай на забава за плащане на дължими суми с повече от 20 (двадесет) календарни дни, Дружеството има право да прекрати чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие, всички преференциални условия, в полза на Клиента, ако са уговорени такива, в това число търговски отстъпки и др., както така и по своя преценка да прекрати едностранно договора.

31.5. Дружеството може да предостави правото на Клиента да прави заявки и да получава доставки без оглед на падежите на плащанията по вече издадени фактури, като във всеки един период от време сумата на доставените, но все още незаплатени стоки от Клиента не може да надхвърля изрично посочената сума, която страните наричат помежду си и приемат за “стоков кредитен лимит”.

31.6. При надхвърляне на стоковия кредитен лимит, Дружеството има право да откаже или забави изпълнението на текуща заявка за определен от него срок, в който Клиента трябва да извърши плащания по предходни доставки, така че да попадне в рамките на стоковия кредитен лимит. Дружеството има право да откаже или забави изпълнението на текуща заявка за определен от него срок и в случаите, когато е налице забава в плащането на вече извършени доставки, независимо дали е достигнат стоковия кредитен лимит или не.

31.7. В случай, че Дружеството и Клиента постигнат съгласие за отложено плащане, с оглед точното и добросъвестно изпълнение на задълженията на Клиента за заплащане в срок да доставените му стоки, да поиска от Клиента да предостави на Дружеството гаранции и/или обезпечения за добро изпълнение, които могат да бъдат под различна, предвидена в действащото законодателство форма – запис на заповед, банкова гаранция, залог и др. подобни, съобразно договореното и за сума равна на задължението.

31.8 Горепосочените неустойки не се прилагат по отношение на Клиенти, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 32. Клиента се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Дружеството при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 33. Дружеството не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 34.

34.1. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

34.2. Дружеството не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на интернет магазина и сключване на договори за покупко-продажба с Дружеството .

34.3. Дружеството не носи отговорност за времето, през което интернет магазина не е бил достъпен поради непреодолима сила.

34.4. Дружеството не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите в интернет магазина.

Чл. 35.

35.1. Дружеството не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

35.1. Дружеството не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

XIII. ГАРАНЦИИ

Чл. 36.

36.1. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

36.2. Съгласно чл. 115 от ЗЗП, всички продукти имат минимум 2-годишна законова гаранция. Някои от продуктите имат и по-дълга гаранция, като в продуктовата страница на всеки артикул е изрично упоменато за периода на гаранция на всеки продукт. Издадената от Дружеството фактура има ролята на гаранционна карта. Гаранционна карта може да се издаде и допълнително – при изрично поискване от Клиента.

36.3. Клиента се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба (ако такива инструкции съществуват). Използването, третирането, обработването (ремонта) на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. Дружеството не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиента възнамерява да ги използва, нито за вреди, от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиента самоволно е предприел.

36.4 Предлаганите от Дружеството стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. Дружеството не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

36.5. Дружеството не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на Дружеството ). При форсмажорен случай, Клиента няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне.

36.6. Клиента има право да даде на Дружеството разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.

36.7. Собствеността на стоките преминава към Клиента след пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с Дружеството .

XIVДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37.

37.1. Клиента и Дружеството в интернет магазина се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

(2) Клиента и Дружеството се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 38. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в допълнителен договор между Дружеството и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на допълнителния договор.

Чл. 39. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 40.(1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Клиента има право да отнася всички спорове с Дружеството относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София. Подсъдността по предходното изречение не се прилага по отношение на Клиенти, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. Клиенти – потребители по смисъла на ЗЗП могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 41. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти на 01.05.2021 г.