Политика за защита на личните данни.

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на “Фурнит ООД”, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“ /GDPR/) и всяко друго приложимо българско законодателство.

“Фурнит ООД” е българско юридическо лице със седалище: ггр. София, бул. Самоковско Шосе 2Л, ТЦ Боила, Офис 9- партер, единен данъчен регистрационен номер BG131283921.

1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.1. Обща информация

Дружеството с наименование Фурнит ООД е отговорно за обработването на личните данни на посетителя/регистрирания потребител и контролира обработването на данните му на страниците на електронните услуги на https://furnit.bg/

За обработването на данните Ви, както това е описано по-долу, “Фурнит ООД” се базира на следните правни основания:

 • Изпълнение на договор: За да може посетителят/регистрираният потребител-клиент да изпълни поръчките си на https://furnit.bg/, е необходимо обработването на личните данни, които той предоставя при регистрацията си и регистрацията на поръчката, в регистрационната форма на поръчката и записването на неговите транзакции.
 • Законни интереси: Обработването на личните данни е необходимо за подобряване на услугите на Фурнит ООД (обработване на статистически данни и данни, които не могат да бъдат идентифицирани), за установяване на опити за измама и за да се защитят законните интереси на Фурнит ООД.
 • Съгласие: Регистрираните потребители-клиенти трябва да изразят своето изрично съгласие за следните цели на обработването: изпращане на информационни / промоционални съобщения и, само въз основа на автоматизирана обработка, анализ на тяхното потребителско поведение (профили). .

1.2. Фурнит ООД се ангажира и гарантира сигурността на личните данни като прилага подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти. Съхранява личните данни на сигурни сървъри като използва най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.
Въпреки мерките, които Фурнит ООД прилага, за да защитава личните данни на всеки потребител/клиент, Фурнит ООД е наясно, че предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Фурнит ООД не поема отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под контрола наФурнит ООД.

1.3. Информацията, която “Фурнит ООД събира от клиента/потребителя е следната:

Когато клентът/потребителят създава своя профил в Фурнит ООД, изпраща адрес на електронна поща, собствено, бащино и фамилно име;

Клиентът/потребителят може да добави допълнителна информация като: мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща и т.н.;

Когато клиентът/потребителят прави поръчка, предоставя на Фурнит ООДследната информация: желаният продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер и пр.

Фурнит ООД запазва правото си да събира, впоследствие и обработва определена информация относно поведението на потребителя/клиента при сърфиране в онлайн магазина на Фурнит ООД или използване на мобилно приложение, за да персонализира индивидуалното онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с конкретен профил. В уебсайта и в мобилното приложение Фурнит ООД може да съхранява и събира информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.
Фурнит ООД не събира, нито обработва по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

1.4. Информиране, обработване и цели на обработването:

Фурнит ООД информира посетителя/регистрирания потребител и посетителят/регистрираният потребител потвърждава, че е информиран за следното:

а) Обработване на лични данни: Фурнит ООД ще обработва личните данни на посетител/регистриран потребител-клиент, както те са заявени от него при създаването на профила му и поръчката в регистрационния формуляр, за да се изпълни конкретната поръчка през нашия онлайн магазин.
б) Онлайн поръчки, вид лични данни и цели на обработването:

б.1) Основна обработка

Потребителят/клиентът има възможност да избере 2 начина, за да направи една онлайн поръчка и да декларира личните си данни:

 1. Като посетител: В този случай личните данни на посетителя/клиента ще се запазят в архивите на “HDCФурнит ООД до завършването и доставянето на конкретната му поръчка, с изключение на данните за транзакции за данъчни цели, като обработката им ще се отнася само до изпълнението на договора за продажба.
 2. Като регистриран потребител на електронния магазин: В този случай клиентът/потребителят е създал потребителски акаунт в нашия онлайн магазин и неговите лични данни ще бъдат съхранени в архивите на фирмата, докато не поиска тяхното изтриване. Потребителят/клиентът може по всяко време да променя или коригира данните си, като влезе в акаунта си в https://furnit.bg/ (login) с потребителското си име и парола.

В случай че бъде поискано даден продукт да бъде доставен на трето лице, различно от посетител/регистриран потребител, последният декларира, че ще носи пълната отговорност за информацията и пълното съгласие на лицето, което определя като получател, за съобщаването на личните му данни на Фурнит ООД единствено и само, за да достави съответните продукти до него и поема пълната отговорност за евентуални претенции на това лице към Фурнит ООД.

Целта на обработката на данните е изпълнението на договора и конкретната поръчка, комуникацията с потребителя-клиент и изпращането на информационни съобщения отнасящи се до стадия на изпълнение на поръчката, предоставянето на уточнения във връзка с поръчката и изобщо информация за направените покупки, доставката на поръчката на посочено от потребителя-клиента място, потвърждаването и идентифицирането на потребителя-клиента в случай на необходимост и информирането за наличните запаси в https://furnit.bg/. Посетителят/регистрираният потребител се уведомява, че предоставянето на горепосочените задължителни лични данни, е необходимо условие и предпоставка за правилното изпълнение на договора за поръчка и доставката на продуктите и услугите. Поради тази причина не се изисква съгласието на потребителя-клиента за тази конкретна обработка.

Всеки потребител клиент, който използва https://furnit.bg/, се информира, че личните данни, свързани с приемане, изпълнение и доставка на поръчка, както и въпроси, свързани със закупуване на продукти и услуги на Фурнит ООД и поръчките в https://furnit.bg/, ще бъдат подложени на обработка с цел обслужването на потребителите/клиентите, както от служителите на Фурнит ООД, така и от трети страни бенефициенти и/или изпълнители на обработката от нейно име в рамките на изпълнението на поръчката. Трети страни-получатели са транспортни фирми, фирми за индивидуални или масови доставки, монтиращи мебели, доставчици на интернет услуги и електронна търговия, доставчици на платежни/ банкови услуги, доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги, доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания, застрахователни компании, други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги и кол центрове за обслужване на клиенти, с които Фурнит ООДсътрудничи и които са предмет на конкретни ограничителни условия за обработка на лични данни, договорени сФурнит ООД като отговорна за обработката. Фурнит ООД изисква от служителите си, поддържащите уебсайта й и от партньорите да предприемат всички необходими технически и организационни мерки (включително подходящи политики и процедури за предотвратяване на разкриването на личните данни на посетителите/регистрираните потребители-клиенти, които обработват, разполагат и прилагат процедури по управление и обработка на лични данни по начин, който е законосъобразен съгласно Общия регламент за защитата на данните).

Никаква друга обработка или предаване на лични данни на потребители-клиенти няма да се извършва от Фурнит ООД и онлайн магазина й (https://furnit.bg/), освен обработката по б.2 по-долу, за което Фурнит ООД е получила предварителното съгласие на потребителите-клиентите, или ако това бъде изискано от закона или от компетентен надзорен или съдебен орган.

Посетителят/регистрираният потребител-клиент е уведомен, че личните му данни могат да бъдат обработени от Фурнит ООД, дори и без негово съгласие, в случай на изпълнение на задълженията й по закон, като например когато съответните данни се изискват от данъчни власти или от банкови органи в хода на одити или от компетентните надзорни и съдебни органи.

в) Права на субекта на данните: Всеки регистриран потребител, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в Общия регламент за защитата на данните 679/2016. и по-специално членове 12-23 от него и националното законодателство, и по-специално: i. правото на информация и достъп до данните, обработвани от Фурнит ООД, ii) правото на ограничаване на обработването на данните му, iii) правото на корекция, или изтриване на част или на всички (право на забрава) лични данни, iv) правото на възражение, т.е. да се противопостави на обработването на личните му данни и v) правото на преносимост на данните му.

Упражняването на горепосочените права може да стане:

 • директно онлайн чрез потребителския акаунт в https://furnit.bg/
 • с подаване на молба на електронен адрес office@furnit.bg
 • по обикновена поща или куриер до адрес гр. София, бул. Самоковско Шосе 2Л, ТЦ Боила, Офис 9 – като изписвате следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на Фурнит ООД..

По-специално:
За правото на достъп и корекция/допълване на личните данни, фирмата дава възможност на регистрираните потребители-клиенти на https://furnit.bg/ да преглеждат, коригират/допълват личните си данни, чрез потребителския си акаунт в https://furnit.bg/ .

За правото на преносимост на лични данни, дружеството дава възможност на регистрираните потребители-клиенти да получат личните им данни и/или да ги предадат на друг администратор, като подадат писмено искане на електронен адрес office@furnit.bg

Всеки регистриран потребител-клиент е уведомен, че има право да оттегли съгласието си за обработка на данните му в https://furnit.bg/ от потребителския си акаунт в https://furnit.bg/ чрез изпращане на електронна поща office@furnit.bg

В случай на упражняване на някое от горепосочените права на регистрирания потребител-клиент, Фурнит ООД, ще предприеме всички възможни мерки за удовлетворяване на искането в рамките на един (1) месец от подаването му. В този случай регистрираният потребител-клиент се уведомява, че необходимият минимум от личните му данни ще бъде запазен, за да се защитят законните интереси на фирмата.

г) По правило, ние съхраняваме личните данни на регистрирания потребител-клиент, докато има акаунт в Фурнит ООД. Регистрираният потребител-клиент винаги може да поиска от Фурнит ООД определена информация да бъде изтрита или акаунтът да бъде закрит. Фурнит ООД запазва правото си да отговори на това искане като запази определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

д) Специална категория данни: Членът се уведомява, че Фурнит ООД, не събира и не изисква разкриване на чувствителни лични данни (данни от специална категория) за целите на https://furnit.bg/.

е) Фурнит ООД не се задължава да отговаря на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни. Потребителят/клиентът може да изиска изтриване на личните данни, ако:

 • данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • потребителят/клиентът оттеглили своето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие) или упражнява законно право на възражение;
 • данните са били незаконно обработвани;
 • е налице правно задължение в тази връзка.

Фурнит ООД няма задължение да уважим искане за изтриване на личните данни, ако обработването им се изисква:

 • за да се изпълни законово задължение;
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция.

Има определени други обстоятелства, при които Фурнит ООД няма
задължение да се съобрази с искане за изтриване на данни, въпреки че те
са и най-вероятните обстоятелства, при които може да искането да бъде
отказано.

Преди потребителят/клиентът да упражни това право, трябва да изтегли
от акаунта си в Фурнит ООД и да запази всички документи, свързани с
направените поръчки от онлайн магазина на Фурнит ООД, независимо дали
фактурирането е било извършено към него или към друго
физическо/юридическо лице (фактури, удостоверения за гаранция). Ако това
не бъде направено преди да се упражни правото на изтриване, всички
документи ще бъдат изгубени и Фурнит ООД няма да може да ги предостави,
независимо от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и
изтриването на профила в Фурнит ООДс всички данни и документи, свързани с
него, е необратим процес.

За упражняването на своите права членът може да се обърне към Фурнит ООД, (Служител по защита на данните на email office@furnit.bg)
При
всички случаи всеки регистриран потребител-клиент, като субект на лични
данни, има право да отправи запитване до Служителя по защита на данните
за начина на обработка и защита на личните му данни и ако счита, че
отговорът не го удовлетворява, той има право на жалба до компетентния
надзорен орган (орган по защита на личните данни).
Всеки
клиент/потребител има право да подаде жалба пред местния надзорен орган
относно обработването на личните му данни. В България данните за контакт
с надзорния орган за защита на данните са, както следва:

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
GPS координати: N 42.668839 E 23.377495
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Фурнит ООД декларира, че никакво друго използване на личните данни на
посетителя/регистрирания потребител няма да се прави за цели, различни
от посочените в тези правила, без предварителното му уведомяване и при
необходимост – съгласието му.